BEC-TERO TV

သိထားသင့္သည့္ အသံခ် ဲ ့စက္ ဥပေဒ

09 Nov 2018     9,118 Views


အသံခ် ဲ ့စက္ ဥပေဒကို ၂ဝ၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ ေန႔တြင္ျပဌာန္းထားခဲ့တဲ့ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒရဲ ့ပုဒ္မ ၁၃ ပုဒ္မခြဲ ( စ် ) မွာ ျပဌာန္းထားတာရွိပါတယ္။

ဥပေဒအရ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံမွ အသံခ် ဲ့စက္ အသံုးျပဳ ခြင့္ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေတာင္းခံရမွာျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိပဲ အသံုးျပဳပါက
ဥပေဒ နည္းဥပေဒနဲ႔ ခြင့္ျပဳ ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္(၇)ခ်က္ကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
( ၁ ) ျပည္သူမ်ား ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာလုပ္ကိုင္ေနထိုင္မႈ အား အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရ။
( ၂ ) သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳ ထားသည့္အခ်ိန္ အပိုင္းအျခားအတြင္း၌သာဖြင့္လွစ္ခြင့္ရွိသည္။

အခ် ိန္ေက်ာ္လြန္၍ မဖြင့္လႊစ္ရန္( အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ား ဥပမာ_စာသင္ေက် ာင္းအနီး၌ျဖစ္ပါက စာသင္ခ်ိန္မ်ားကို ထိခိုက္မႉ မရွိေစဘဲစိစစ္ခြင့္ျပဳျခင္း ေဆးရံုအနီး၌ျဖစ္ပါကလူနာမ်ားစိတ္အေနွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစေရး။
(သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ် ားကိုမဆန္႔က်င္ေစဘဲစိစစ္ခြင့္ျပဳျခင္း )
(၃) ခြင့္ျပဳထားသည့္ ရက္အတြင္းသာ အက်ဳံးဝင္ေစရမည္။
(၄) ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေနရာ၌သာဖြင့္လွစ္ရန္။
( ၅ ) အမ် ဳ ိးဘာသာ၊ သာသနာတို႔ကို ထိခုိက္ေစေသာ ဂုဏ္သိကၡာက် ဆင္းေစေသာအေၾကာင္းအရာမ် ားဖြင့္လွစ္ျခင္းမျပဳ ရန္။
( ၆ ) တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ စစ္ေဆးမႉကိုခံယူလိုက္နာရမည္။
( ၇ ) ဤအမိန္႔ကို လိုအပ္ပါကအခ် ိန္မေရြးျပန္လည္ရုပ္သိပ္ျခင္းခံရမည္။

၄င္းအထက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ် ားအျပင္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေတာင္းခံရာတြင္
(က) ခြင့္ျပဳ ခ်က္ကို ၃ ရက္ႀကိဳ တင္ ေတာင္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။
(ခ) ပံုမွန္အားျဖင့္ နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၉ နာရီအထိသာခြင့္ျပဳ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
(ဂ) အမ်ားျပည္သူမ်ားအား အေနွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစရးအတြက္ခြင့္ျပဳ သည့္ဥပစာအတြင္း အမ်ားျပည္သူျကားသိရံုမွ် သာ ဖြင့္ဖို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။
ဤခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းသို ႔ေကာ္ပီတစ္စံုပို႔ရတဲ့အတြက္ နားမခံသာပါက သက္ဆိုင္ရာစရဲခန္းသို႔တိုင္ၾကားပါ။
သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ / ၿမိဳ ့နယ္ရဲစခန္းမွ အထက္ပါ စည္းကမ္းခ် က္မ် ားႏွင့္ ညီ မညီျပန္လည္ စစ္ေဆးအေရးယူေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
အေရးမယူေပးပါက ၄င္းရဲစခန္းမွတာဝန္ရွိသူမ် ားအား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းနယ္ျပည္နယ္ ရဲစခန္းကို ထပ္ဆင့္တိုင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုက္ရပါတယ္။

crd ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး


09 Nov 2018     9,118 Views
RELATED

Most Popular of Special or Others

Most Popular of Life Style