BEC-TERO TV

ဘဝမှာ အသက်မရှင်ချင်တော့လောက်အောင် စိတ်ညစ်နေရင် ဒီရုပ်သံ ကြည့်ပါ

20 May 2019     28,508 Views


လူ႔ဘဝဟာ ရခဲတယၦိဳတာ ဘာသာတရားကို ယုံၾကၫ္သဴတိုင္း လကၡံထားၾကၿပီးသားပါ။ ဘဝဆိုတာ တိုၾကၸဲ ဆိုတဲ့အတိုင္း အခကၡဲႀကီးငယ္ေၾတကို လူတိုင္း တစ္ေယာကၼက္ႏ္ ေန႔စၪ္ ေက္ာႅႊား ်ဖတ္သႏ္းေနၾကရပါတယ္။ 
 
ကိုယ္ရငၧိဳင္ရတဲ့ အခ္ိဳ႕်ပႆနာေေၾတၾကာင့္ ဘဝဟာေေနပ္ာၥရာဘာမြ မရြိဘူးလို႔ ေၾတးမိေနရင္ ေအာကၸိဳင္း တစၸိဳင္း လုံးဝမရြိတဲ့ မိႏ္းေကလးတစ္ေယာက္ရဲ့ ေန႔စဥၠ္ငႅၫ္ရာ ပုံရိပ္ေၾတကို ၾကည့္ၿပီး ေ်ဖသာနိုငႅိမ့ၼယႅိဳ႕ ယုံၾကၫၸါတယ္။
 
တ႐ုတၷိဳင္ငံက အသက္ ၃၁ ႏြစ္အျရယ္ မိႏ္းေကလးဟာ ေ်ေခထာကၼဆိုထားနဲ႔ ေအာကၸိဳင္းတစၡဳလုံး တုံးတိ်ဖစ္ေနတဲ့ ေအ်ေခနမြာေတာင္ ဘဝကို အရြဳံးေမပးပဲ ႐ုႏ္းကႏ္ ရြင္သႏ္ေနတာကို ေၾတ႕ရပါတယ္။ 
 
Wei Meinv ဟာ တ႐ုပၷိဳင္ငံ ေအနာက္ေ်မာကၸိဳင္း Baoji ၿမိဳ႕က ်ဖစၸါတယ္။ အစားေအသာက္ ခ္က္်ပဳတၱာကအစ အိမ္သန႔္ရြင္းေရး အားလုံး သူမကိုယၱိဳင္ ဘယ္သဴ႕ကိုမြ အားကိုးစရာမလိုပဲ လုပၷိဳငၸါတယ္။
 
၃ ႏြစ္သမီးအျရယ္ေလာကၼြာ ေအာကၸိဳင္းေၾတ ်ပတ္ေနတဲ့ သူမကို လူမြဳဖူလုံေရး ေဂဟာအနီးမြာ ျစန႔ၸစၴားခံရတာပါ။ ေျမးတုႏ္းက ေ်ေခထာက္ႏြစၹကႅဳံး ေအကာင္းအတိုင္း ပါၿပီး ကားတိုကၡံရမြဳေၾကာင့္ ်ဖတၸစၡံထားရတာ ်ဖစၷိဳငၲယႅိဳ႕ လူေၾတက ယူဆၾေကပမယ့္ သူမေကတာ့ ဒီကိစၥေၾတကို လုံးဝ မမြတၼိေတာ့ပါဘူး။
 
လူမြဳဖူလုံေရး ေစာင့္ေရြာက္ေရးေဂဟာမြာ အ်ခားေကလးေၾတနဲ႔ အတူတူႀကီး်ပင္းလာၿပီး အျရယ္ေရာကၱဲ့အခါ ေဂဟာမြာပဲ အလုပ္်ပႏ္ဝငႅဳပၡဲ့ပါတယ္။ သူမဟာ အ်ခားသူေၾတလို ကိုယႅက္အဂၤါမစုံလို႔ ပူေၾဆးဝမ္းနၫ္းေနတာမ္ိဳးမရြိပဲ တ႐ုတၷိဳင္ငံအႏြံ့ ခရီးၾသားၿပီး မ်မငၹဴးတဲ့အရာေၾတကို ခံစားရင္ ဘဝကို ေပ္ာ္ရႊင္ေအာင္ ေနပါတယ္။
 
၂၀၁၇ ခုႏြစၼြာ ေဂဟာေကန အလုျပၴကႅိဳက္ၿပီး ရြႏ္ဟိဳင္းၿမိဳ႕ကို ေ်ပာင္းလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမြာ ေအရာင္းဝႏၴမ္း၊ ဝႏ္ေဆာငၼြဳဝႏၴမ္းနဲ႔ လက္သၫ္းေ်ခသၫ္းအလြ်ပဳ်ပင္ေရး ဝႏၴမ္းေၾတ လုပၠိဳင္ၿပီး ရပၲၫၡဲ့ပါတယ္။
 
ရြႏ္ဟိဳင္းလို ၿမိဳ႕ႀကီးမြာ က္ငႅၫ္်ဖတ္သႏ္းခဲ့ရတဲ့ေအၾတ႕အၾကဳံေၾတ အငၲာနေကၠနတစၧင့္ ရရြိလာတဲ့ ဗဟုသုေတၾတနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး အခုဆိုရင္ ၾအႏႅိဳင္းေကန Live လႊင့္ၿပီး အဝတ္အစားေရာင္းခ္တဲ့ အလုပၠိဳ လုပၠိဳင္ေနပါတယ္။ အဲဒီေနာကၼြာေတာ့ ေမမၽြာႅင့ၳားပဲ သူမရဲ့ ႐ုပ္သံဗီဒီယိုေၾတက အ်ခားသူေၾတအၾတက္ စိတၶာၾတၡႏ္အား ရလာတာကို သိလိုက္ရပါတယ္။
 
“တစၡါတုႏ္းကဆိုရင္ ကၽျႏၼအခုလို Live လႊင့ၱာေၾတကို ရပႅိဳက္ေတာ့မယႅိဳ႕ ဆုံး်ဖတၼိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လူေၾတက ကၽျႏၼဗီဒီယိုေၾတၾကည့္ၿပီး သူတို႔စိတၶာၾတၡႏ္အားေၾတ ရလာတယႅိဳ႕ ေ်ပာလာၾေကတာ့ ကၽျႏၼ သူတို႔အၾတက္ တစၡဳခုလုပ္ေပးနိုင္ေနတယႅိဳ႕ သုံးသပၼိပါတယ္” လို႔ ေ်ပာပါတယ္။
 
တစ္ၿပိဳငၷကၳဲမြာလၫ္း သူမအၾတက္ ၾအႏႅိဳင္းပရိသတ္ေၾတဆီေကန ျခႏ္အားေၾတ်ပႏႅၫ္ ရခဲ့ၿပီး တစၠယ့္ လက္ေၾတ႕ဘဝမြာ ၿပိဳျငၸဲေၾတ ဝငၷိဳငၡဲ့ပါတယ္။ ရြႏ္းဇီ်ပၫၷယ္ ၆ ႀကိမ္ေ်မာက္ မသႏၼျစမ္းေရကူးၿပိဳျငၸဲမြာ ေရႊတံဆိပၧဳ ၃ ခုရခဲ့ပါတယ္။
 
 
ရပ်နေတာထက်စာရင် ရွေ့နေတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ရည်းမှန်းချက်ပန်းတိုင် ထားတာက ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ တွေဝေပြီး လမ်းပျောက်နေတာထက်စာရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ချင်မှတော့ရောက်မယ် ဒါပေမယ့် အမြဲတမ် ဆက်ရွေ့နေပါ” လို့  Wei Meinv က ပြောပါတယ်။
 

20 May 2019     28,508 Views
RELATED

Most Popular of Special or Others

Most Popular of Life Style