အလွပဆုံး အနားသတ္နိုင္ခဲ့တဲ့ The Voice Myanmar FINAL Show ည img image
အထိုက္တန္ဆုံးသူေတြ တက္လွမ္းသြားတဲ့ The Voice Myanmar Semi Final ည img image
ပရိသတ္ေတြ ၾသဇာလႊမ္းတဲ့ The Voice Myanmar Live Show ဒုတိယည img image