နည္းျပေတြေရာပရိသတ္ေတြပါ ေဆးထိုးခံလိုက္ရတဲ့ Blind Audition ည img image
အၾကားအျမင္ပညာေတြပါ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ Blind Audition စတုတၳည img image
နည္းျပေလးဦး ေရြးရခက္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ Blind Audition အပိုင္း(၃) img image